Sagar Khati

Sagar Khati

Chyasal, Lalitpur, Bagmati, Nepal